Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Materiały i zadania dla uczniów do samodzielnej nauki w czasie zawieszenia zajęć

Drodzy Uczniowie,

poniżej znajduje się lista materiałów i zadań, które mają wspomóc Waszą naukę w czasie zawieszenia zajęć. Strona ta będzie aktualizowana na bieżąco w ramach dodawania nowych materiałów.

 

Klasa I A

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-ii/D13H4WHnq

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG

https://epodreczniki.pl/a/uklad-rownan-z-dwiema-niewiadomymi---opisywanie-zwiazkow-miedzy-wielkosciami-za-pomoca-rownan/D6vUUnuDn

 

fizyka

https://epodreczniki.pl/a/masa-i-ciezar-ciala/D6OakuhJ

Proszę przygotować referat o siłach bezwładności i wysłać na adres : dorotapierzchala@interia.pl

 

geografia

Temat: Budowa wnętrza Ziemi.

Na podstawie tekstu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) wymień warstwy tworzące Ziemię i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.

Teoria tektoniki płyt litosfery. Na podstawie wybranych źródeł informacji scharakteryzuj ruch płyt litosfery.

Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.

Przeczytaj treści z podręcznika. Wymień procesy wewnętrzne a następnie scharakteryzuj wybrany przez siebie proces.

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi. Zad. Wymień procesy eniczne i scharakteryzuj jeden wybrany proces. 
Podział skał i gospodarcze zastosowanie surowców skalnych. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz jakie jest zastosowanie surowców skalnych.
Wymień typy genetyczne gleb w Polsce i scharakteryzuj ich rozmieszczenie.

Przeczytaj temat z podręcznika : Strefowość roślinna na Ziemi.
Wymień i opisz krótko regiony fizycznogeograficzne Polski. Gdzie występuje krajobraz młodoglacjalny.
Na podstawie tekstu z podręcznika lub innych źródeł informacji geograficznej scharakteryzuj klimat i sieć rzeczną Polski.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl
historia

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne i europejska ekspansja kolonialna.

Na podstawie map ukazujących najważniejsze odkrycia oraz powstawanie pierwszych kolonii opisz wyprawy odkrywcze Kolumba, Vasco da Gamy oraz Magellana. Na czym polegało ich znaczenie?
( epodręczniki.pl )

Reformacja i konflikty religijne w Europie. Przeczytaj tekst z podręcznika i napisz krótką notatkę na temat.

Kultura europejska epoki renesansu i baroku.

Na podstawie podręcznika lub innych wybranych przez siebie źródeł porównaj ze sobą cechy kultury renesansowej i barokowej.

Oświecenie i przemiany cywilizacyjne i polityczne XVIII wieku.Zad.Jakie były wpływy idei oświeceniowych na rewolucję amerykańską i francuską.

Państwo polsko - litewskie w XVI wieku ( do 1569 roku ).Zakończyła się wojna polsko - krzyżacka. W 1525 w Krakowie wielki mistrz krzyżacki Albrecht złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Źle układały się stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim ( od połowy XVI wieku Cesarstwem Rosyjskim) Wojna o Inflanty zakończyła się w 1582. W Polsce panowała demokracja szlachecka - wyjaśnij na czym polegała.

Opisz panowanie w Polsce pierwszych władców elekcyjnych. Przeczytaj z podręcznika temat: Kultura renesansowa w Rzeczypospolitej.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII  wieku. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz kilka zdań o Janie III Sobieskim.

Rzeczpospolita w czasach saskich i za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeczytaj temat z podręcznika i na podstawie zdobytych informacji napisz o zasługach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napisz dłuższą notatkę na temat konstytucji 3 maja.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę wybrać się na wirtualny spacer do jednego z muzeum (światowe lub polskie; link w załączeniu).

Następnie proszę opisać swoje wrażenia, dokładniej analizując jeden z obejrzanych obiektów.

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Zadanie (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal

1/ przeczytaj informacje na temat sztuki barokowej

2/ wyjaśnij pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja

3/ opisz wybrany obiekt barokowy istniejący w naszym regionie ( np.: Bazylika w Krzeszowie, Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce, Opactwo Cystersów w Lubiążu) lub wybrany obraz malarzy europejskich epoki baroku

Zad. 2 i 3 przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę ułożyć krzyżówkę o tematyce wiosennej. Pytania mają być w języku angielskim.

Napisz 7-8 zdań w czasie Present Continuous na temat otaczającego Cię świata.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

EDB

Zad.1 Opracować pisemnie w formie referatu temat: Zagrożenia terroryzmem. Cyberprzemoc

Zad.2 Opracować pisemnie w formie referatu temat:Poszkodowany nieprzytomny. Zadławienia. 

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

 

Informatyka

Zad 1. Opracować pisemnie w formie referatu temat : Szyfrowanie

Zagadnienia do tematu:

-szyfr Cezara,

-szyfr wieloalfabetowy

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

 

podstawy przedsiębiorczości

Proszę opracować biznesplan własnej firmy usługowej.

kontakt : wiesia.kocemba@wp.pl

 

Klasa I C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DtmkE2ae2

fizyka 

https://epodreczniki.pl/a/jak-urzadzony-jest-wszechswiat/DPSOYBc1

https://epodreczniki.pl/a/uklad-sloneczny-i-budowa-galaktyki/DLmtwPZIa


Proszę przygotować prezentację o dowolnej planecie Układu Słonecznego i wysłać na adres : dorotapierzchala@interia.pl

 

geografia

Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki.

Przeczytaj tekst z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) i odpowiedz na polecenie 3.2 ( praca domowa )

Współpraca międzynarodowa. Napisz w zeszycie na czym polega eksport, import, reeksport, jaki może być bilans handlowy państwa. Co oznacza skrót WTO?

Organizacje międzynarodowe.

Wyjaśnij charakter i cel działalności UE, NATO, OPEC, ONZ i NAFTA.

Konflikty zbrojne. Terroryzm. Opisz wybrany przez siebie konflikt zbrojny ( współczesny)

Charakterystyka wybranych konfliktów zbrojnych.

Oddziaływanie człowieka na środowisko.Wyjaśnij terminy: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze.
Czy człowiek podejmuje działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej? Jakie?

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

historia

Temat: Podbój Europy przez Stalina i Hitlera.

Na podstawie teksu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) wymień kolejne daty ataku i kolejno atakowane państwa przez Hitlera.

Bitwa o Anglię. Przeczytaj tekst z podręcznika i napisz krótką notatkę z tematu.

Wojna Niemiec z ZSRR.

Przeczytaj treści z podręcznika i opisz przebieg walk między Niemcami a ZSRR.

Polityka okupacyjna Niemiec.Przeczytaj tekst z podręcznika. Wyjaśnij pojęcia: ruch oporu, getto,szmalcownik, Holokaust, obozy koncentracyjne, kolaboracja.( podręcznik -  www.nowaera.pl/naukazdalna 

Wojna poza Europą. Co było powodem przystąpienia USA do wojny?. Scharakteryzuj walki w Afryce, na Atlantyku i w Azji.

Droga do zwycięstwa. Scharakteryzuj konferencje Wielkiej Trójki ( 1941,1943,1945) Podaj daty zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz ich konsekwencje.

Czy istniały władze polskie podczas II wojny? Kim był gen. Sikorski? Kto ujawnił zbrodnię katyńską? - rozwiń temat.

Społeczeństwo polskie pod okupacją.Porównaj cele oraz metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce. Napisz dłuższą notatkę na temat Powstania Warszawskiego.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę wybrać się na wirtualny spacer do jednego z muzeum (światowe lub polskie; link w załączeniu).

Następnie proszę opisać swoje wrażenia, dokładniej analizując jeden z obejrzanych obiektów.

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Zadanie (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal

1/ przeczytaj informacje na temat sztuki barokowej

2/ wyjaśnij pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja

3/ opisz wybrany obiekt barokowy istniejący w naszym regionie ( np.: Bazylika w Krzeszowie, Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce, Opactwo Cystersów w Lubiążu) lub wybrany obraz malarzy europejskich epoki baroku

Zad. 2 i 3 przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Napisz wypowiedz w zeszycie na temat ulubionej pory roku. My favourite season is...  Uzasadnij swój wybór.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

EDB

Zad.1 Opracować pisemnie w formie referatu temat  : Zagrożenia terroryzmem. Cyberprzemoc.

Zad.2 Opracować pisemnie w formie referatu temat: Poszkodowany nieprzytomny. Zadławienia.

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

Informatyka

Zad 1. Opracować pisemnie w formie referatu temat : Szyfrowanie

Zagadnienia do tematu:

-szyfr Cezara,

-szyfr wieloalfabetowy

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

 

Klasa II C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/miejsca-zerowe-funkcji-kwadratowej-postac-iloczynowa-funkcji-kwadratowej/DlDm9kI9H

Proszę rozwiązać zadanie 12.4 ze strony 165 z podręcznika. Rozwiązanie proszę wysłać na adres: dorotapierzchala@interia.pl

 

historia

Temat: Transformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP.

Na podstawie tekstu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) sporządź bilans Okrągłego Stołu. Wskaż różnice między godłem PRL a obecnym.

Napisz kilka zdań na temat: Dlaczego rok 1989 był przełomowy dla społeczeństwa polskiego?

Polska po roku 1989 : Rząd T. Mazowieckiego. Reformy L. Balcerowicza.Ustąpienie W. Jaruzelskiego.Wybór L. Wałęsy na prezydenta.Pierwsze demokratyczne wybory na prezydenta. 

Przeczytaj tekst z podręcznika dotyczący tego tematu i przepisz do zeszytu w/w punkty.

Polska droga do wolności.

Powtórz wiadomości dotyczące strajków w roku 1980 i podpisania porozumień sierpniowych.

Polska po roku 1989. zad. Na czym polegały reformy L. Balcerowicza? (podręcznik - www.nowaera.pl/naukazdalna )

Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku. Jak wyglądał świat po rozpadzie ZSRR? Czym zakończyła się wojna w Jugosławii? Co się wydarzyło 11 września 2001 roku?
Przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz pisemnie.

Opisz zamachy w Madrycie (2004), Biesłanie (2004) i Londynie( 2005)

Jakie są wyzwania współczesnego świata? Czy są to zagrożenia ekologiczne, problemy społeczne, gospodarcze, globalizacja czy może jeszcze inne.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę obejrzeć film pt: O chłopcu, który ujarzmił wiatr ( cda, netflix). Proszę sformułować pisemną wypowiedź na temat: Co ważniejsze w życiu: marzenia czy rozsądek? Można odwołać się do obejrzanego filmu, innych tekstów kultury lub własnych doświadczeń.

Tekst (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/nowoczesnosc-jako-zrodlo-cierpien/DHUTFD85Y

1/ przeczytaj fragment powieści Ferdydurke W. Gombrowicza, zaczynający się od słów: „We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej…”

2/ Na podstawie fragmentu powieści oraz własnych doświadczeń i obserwacji wyjaśnij, czy w kontaktach z ludźmi można być zawsze autentycznym i prawdziwie wolnym. Napisz tekst na ten temat długości około 100 słów.

pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę powtórzyć czasowniki nieregularne, a potem ułożyc  10 zdań z czasownikami w Past Simple.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

podstawy przedsiębiorczości

Proszę opracować biznesplan własnej firmy usługowej.

kontakt : wiesia.kocemba@wp.pl

 

Klasa III C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/Do5PUpIu1

https://epodreczniki.pl/a/bryly-w-3d/DtWXRvJgA

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5

Proszę rozwiązać  zadania 6.17, 6.18, 6.19 ze strony 246. Rozwiązane zadania proszę wysłać na adres: dorotapierzchala@ interia.pl

 

j.polski

Proszę obejrzeć film pt: O chłopcu, który ujarzmił wiatr ( cda, netflix). Proszę sformułować pisemną wypowiedź na temat: Co ważniejsze w życiu: marzenia czy rozsądek? Można odwołać się do obejrzanego filmu, innych tekstów kultury lub własnych doświadczeń.

Tekst (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

1/Przeczytaj wiersz: Max Ehrmann Dezyderata

2/Wymień polecenia, jakie podmiot liryczny adresuje do odbiorcy. Które z nich są dla Ciebie

szczególnie ważne? Uzasadnij wybór. Napisz tekst długości około 100 słów.

pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę opisać po angielsku  obecną sytuację w Polsce. Praca na jedną stronę w zeszycie.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

Proszę przeczytać tekst What's in your food? wypisać i przetłumaczyć nowe słowa, Wykonaj zadanie 3 i 5. Proszę o wysłanie podpisanych w temacie prac do 15 maja  kruk.magdalena@gmail.com. Poniższe zdjęcie można też pobrać na dole tej strony.j. angielski 3c

 

WOS

Temat: System edukacji w Polsce.

Na podstawie różnych źródeł informacji wymień zadania MEN, samorządów i szkoły.

Temat: Polskie szkoły wyższe. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz krótką notatkę.

Kształcenie za granicą.

Na podstawie wybranych przez siebie źródeł przedstaw zasady podejmowania studiów wyższych i warunki kształcenia się za granicą.

Podróżowanie po Europie. Czy podróżowanie po Europie jest bezpieczne? Jak się do niego przygotować, o czym pamiętać? ( podręcznik -www.nowaera.pl/naukazdalna )

Podróżowanie po Świecie.Czy terroryzm zagraża podróżom?

Praca w Polsce. Starając się o pracę z reguły przekazuje się potencjalnemu pracodawcy CV oraz tzw. list motywacyjny. Co się w nich podaje?

Praca za granicą. Co to jest Europass?

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

Klasa II LO  dla dorosłych

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-rownan/DTwdUrxkE

Proszę zapoznać się z materiałem, a następnie napisać do mnie na adres: dorotapierzchala@interia.pl   Wyślę załączniki z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

 

j.polski

Proszę obejrzeć film „ Potop” w reżyserii J. Hoffmana i porównać postać Andrzeja Kmicica z Jackiem Soplicą ( „ Pan Tadeusz” A. Mickiewicza).

Prace proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Rozwiń sąd B. Prusa o bohaterach „Lalki” : „ Rzecki jest idealista politycznym, Ochocki- naukowym, a Wokulski bardzo złożonym jako człowiek epoki przejściowej”. Napisz tekst długości około 200 słów.

Pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Opisz sytuację w Polsce. Co możemy robić a czego nie powinniśmy lub nie wolno. Zastosuj poznane wcześniej czasowniki modalne: have to, mustn't, should.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

Proszę opisać ilustrację i odpowiedzieć na pytania pod obrazkiem. Poniższe zdjęcie można też pobrać na dole tej strony.

j.angielski - zadanie

W parach odpowiedzcie na pytania:

1. Why do you think the children are learning to play instruments?

2. Do you think everybody should have music lessons at school? Why? Why not?

3. Describe a school concert you or one of your friends attended or took part in.

geografia

Zmiany na mapie politycznej Świata. Przemiany polityczne i gospodarcze świata.

Na podstawie map i tekstu z epodręcznika.pl wymień państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, ZSRR oraz zmiany na obszarach pozaeuropejskich. Naucz się wskazywać te państwa i ich stolice na mapie.

Mierniki poziomu rozwoju krajów. Zad. Co składa się na wskaźnik HDI?

Gleby. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i opisz proces powstawania oraz typy genetyczne gleb. Wyjaśnij różnice między żyznością a urodzajnością gleb.

Świat roślin i zwierząt. Zapoznaj się ze strefami roślinnymi i krainami zoogeograficznymi na Ziemi. Pisemnie wyjaśnij zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych i świata zwierząt na Ziemi. 

Strefy krajobrazowe na Ziemi.Wymień strefy krajobrazowe na Ziemi oraz porównaj cechy środowiska przyrodniczego i formy gospodarowania w poszczególnych strefach krajobrazowych na Ziemi.
Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi. Wykaż na przykładach zależności między atmosferą ( lub hydrosferą, lub biosferą- do wyboru ) a innymi sferami Ziemi.
Zapoznaj się z działem ludność i urbanizacja. Na podstawie dostępnych źródeł napisz jakie jest zróżnicowanie ludności.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

historia i społeczeństwo

Globalizacja - szanse i zagrożenia.

Na podstawie różnych źródeł informacji napisz czym jest globalizacja, jakie są jej przejawy i skutki. Wymień przykłady zagrożeń dla ludzkości, które niesie ze sobą współcześnie proces globalizacji.

Na podstawie różnych źródeł informacji odpowiedz pisemnie na wybrane przez siebie zagadnienie.

Od protekcjonizmu do wolnego handlu. Znaczenie handlu zagranicznego. Porównanie zasad protekcjonizmu i liberalizmu gospodarczego.

Kres imperiów kolonialnych. 1. Osłabienie pozycji Europy. 2. Indyjska droga do niepodległości. 3. Dekolonizacja Indochin. 4 Niepodległość Afryki. Na podstawie wybranych przez siebie źródeł opisz jedno wybrane zagadnienie.

Europa a Stany Zjednoczone. Zad. Scharakteryzuj kontakty i stosunki USA i Europy w XX wieku z uwzględnieniem polityki,gospodarki i kultury.( podręcznik Historia i społeczeństwo,wątek Europa i Świat, Nowa Era - jest w internecie)

Europa- niepewna przyszłość. Scharakteryzuj i oceń miejsce Europy na współczesnej scenie politycznej i gospodarczej świata.( podręcznik jest w internecie-Nowa Era, Historia i społeczeństwo-wątek Europa i Świat)

Od protekcjonizmu do wolnego handlu. Porównaj zasady protekcjonizmu i liberalizmu gospodarczego. Na czym polega liberalizacja handlu światowego i jakie są jej skutki?Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

Klasa III LO  dla dorosłych

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/Do5PUpIu1

https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---walec/DqkvJZvAU

https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---stozek/DXcgWZBmq

https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty-i-jego-wlasnosci-zwiazki-miarowe-w-graniastoslupach/D15i7qx9V

https://epodreczniki.pl/a/bryly-w-3d/DtWXRvJgA

Proszę zapoznać się z materiałem, a następnie napisać do mnie na adres: dorotapierzchala@interia.pl   Wyślę załączniki z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

 

j.polski

Proszę przeczytać wiersz Z. Herberta „Przesłanie”. Proszę dokonać interpretacji tekstu i zredagować Dekalog wartości, o których mowa w utworze.

Prace proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

 

j. angielski

Opisz  dowolny zawód jako zagadkę. Praca do wykonania w zeszycie.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

geografia:

Cechy środowiska przyrodniczego wybranego regionu Polski.

Na podstawie różnych źródeł informacji scharakteryzuj wybrany przez siebie region Polski -jego środowisko przyrodnicze oraz potencjał gospodarczy.

Regiony fizyczno – geograficzne Polski. Przedstaw kryteria podziału Polski na regiony. Oceń walory krain geograficznych Polski.

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski i jego ochrona. Przeczytaj treści z podręcznika, następnie wymień i scharakteryzuj formy ochrony przyrody w Polsce.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

WOS

Światowy system bezpieczeństwa i współpracy. Przedstaw rolę ONZ, NATO, RE, OBWE, we współczesnym świecie.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

Data dodania: 2020-04-07 17:15:01
Data edycji: 2020-05-27 18:33:15
Ilość wyświetleń: 1487

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button