Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Materiały i zadania dla uczniów do samodzielnej nauki w czasie zawieszenia zajęć

Drodzy Uczniowie,

poniżej znajduje się lista materiałów i zadań, które mają wspomóc Waszą naukę w czasie zawieszenia zajęć. Strona ta będzie aktualizowana na bieżąco w ramach dodawania nowych materiałów.

 

Klasa I A

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-ii/D13H4WHnq

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG

https://epodreczniki.pl/a/uklad-rownan-z-dwiema-niewiadomymi---opisywanie-zwiazkow-miedzy-wielkosciami-za-pomoca-rownan/D6vUUnuDn

 

fizyka

https://epodreczniki.pl/a/masa-i-ciezar-ciala/D6OakuhJ

Proszę przygotować referat o siłach bezwładności i wysłać na adres : dorotapierzchala@interia.pl

 

geografia

Temat: Budowa wnętrza Ziemi.

Na podstawie tekstu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) wymień warstwy tworzące Ziemię i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.

Teoria tektoniki płyt litosfery. Na podstawie wybranych źródeł informacji scharakteryzuj ruch płyt litosfery.

Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.

Przeczytaj treści z podręcznika. Wymień procesy wewnętrzne a następnie scharakteryzuj wybrany przez siebie proces.

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi. Zad. Wymień procesy eniczne i scharakteryzuj jeden wybrany proces. 
Podział skał i gospodarcze zastosowanie surowców skalnych. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz jakie jest zastosowanie surowców skalnych.
Wymień typy genetyczne gleb w Polsce i scharakteryzuj ich rozmieszczenie.

Przeczytaj temat z podręcznika : Strefowość roślinna na Ziemi.
Wymień i opisz krótko regiony fizycznogeograficzne Polski. Gdzie występuje krajobraz młodoglacjalny.
Na podstawie tekstu z podręcznika lub innych źródeł informacji geograficznej scharakteryzuj klimat i sieć rzeczną Polski.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl
historia

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne i europejska ekspansja kolonialna.

Na podstawie map ukazujących najważniejsze odkrycia oraz powstawanie pierwszych kolonii opisz wyprawy odkrywcze Kolumba, Vasco da Gamy oraz Magellana. Na czym polegało ich znaczenie?
( epodręczniki.pl )

Reformacja i konflikty religijne w Europie. Przeczytaj tekst z podręcznika i napisz krótką notatkę na temat.

Kultura europejska epoki renesansu i baroku.

Na podstawie podręcznika lub innych wybranych przez siebie źródeł porównaj ze sobą cechy kultury renesansowej i barokowej.

Oświecenie i przemiany cywilizacyjne i polityczne XVIII wieku.Zad.Jakie były wpływy idei oświeceniowych na rewolucję amerykańską i francuską.

Państwo polsko - litewskie w XVI wieku ( do 1569 roku ).Zakończyła się wojna polsko - krzyżacka. W 1525 w Krakowie wielki mistrz krzyżacki Albrecht złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Źle układały się stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim ( od połowy XVI wieku Cesarstwem Rosyjskim) Wojna o Inflanty zakończyła się w 1582. W Polsce panowała demokracja szlachecka - wyjaśnij na czym polegała.

Opisz panowanie w Polsce pierwszych władców elekcyjnych. Przeczytaj z podręcznika temat: Kultura renesansowa w Rzeczypospolitej.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII  wieku. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz kilka zdań o Janie III Sobieskim.

Rzeczpospolita w czasach saskich i za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeczytaj temat z podręcznika i na podstawie zdobytych informacji napisz o zasługach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napisz dłuższą notatkę na temat konstytucji 3 maja.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę wybrać się na wirtualny spacer do jednego z muzeum (światowe lub polskie; link w załączeniu).

Następnie proszę opisać swoje wrażenia, dokładniej analizując jeden z obejrzanych obiektów.

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Zadanie (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal

1/ przeczytaj informacje na temat sztuki barokowej

2/ wyjaśnij pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja

3/ opisz wybrany obiekt barokowy istniejący w naszym regionie ( np.: Bazylika w Krzeszowie, Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce, Opactwo Cystersów w Lubiążu) lub wybrany obraz malarzy europejskich epoki baroku

Zad. 2 i 3 przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę ułożyć krzyżówkę o tematyce wiosennej. Pytania mają być w języku angielskim.

Napisz 7-8 zdań w czasie Present Continuous na temat otaczającego Cię świata.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

EDB

Zad.1 Opracować pisemnie w formie referatu temat: Zagrożenia terroryzmem. Cyberprzemoc

Zad.2 Opracować pisemnie w formie referatu temat:Poszkodowany nieprzytomny. Zadławienia. 

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

 

Informatyka

Zad 1. Opracować pisemnie w formie referatu temat : Szyfrowanie

Zagadnienia do tematu:

-szyfr Cezara,

-szyfr wieloalfabetowy

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

 

podstawy przedsiębiorczości

Proszę opracować biznesplan własnej firmy usługowej.

kontakt : wiesia.kocemba@wp.pl

 

Klasa I C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DtmkE2ae2

fizyka 

https://epodreczniki.pl/a/jak-urzadzony-jest-wszechswiat/DPSOYBc1

https://epodreczniki.pl/a/uklad-sloneczny-i-budowa-galaktyki/DLmtwPZIa


Proszę przygotować prezentację o dowolnej planecie Układu Słonecznego i wysłać na adres : dorotapierzchala@interia.pl

 

geografia

Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki.

Przeczytaj tekst z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) i odpowiedz na polecenie 3.2 ( praca domowa )

Współpraca międzynarodowa. Napisz w zeszycie na czym polega eksport, import, reeksport, jaki może być bilans handlowy państwa. Co oznacza skrót WTO?

Organizacje międzynarodowe.

Wyjaśnij charakter i cel działalności UE, NATO, OPEC, ONZ i NAFTA.

Konflikty zbrojne. Terroryzm. Opisz wybrany przez siebie konflikt zbrojny ( współczesny)

Charakterystyka wybranych konfliktów zbrojnych.

Oddziaływanie człowieka na środowisko.Wyjaśnij terminy: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze.
Czy człowiek podejmuje działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej? Jakie?

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

historia

Temat: Podbój Europy przez Stalina i Hitlera.

Na podstawie teksu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) wymień kolejne daty ataku i kolejno atakowane państwa przez Hitlera.

Bitwa o Anglię. Przeczytaj tekst z podręcznika i napisz krótką notatkę z tematu.

Wojna Niemiec z ZSRR.

Przeczytaj treści z podręcznika i opisz przebieg walk między Niemcami a ZSRR.

Polityka okupacyjna Niemiec.Przeczytaj tekst z podręcznika. Wyjaśnij pojęcia: ruch oporu, getto,szmalcownik, Holokaust, obozy koncentracyjne, kolaboracja.( podręcznik -  www.nowaera.pl/naukazdalna 

Wojna poza Europą. Co było powodem przystąpienia USA do wojny?. Scharakteryzuj walki w Afryce, na Atlantyku i w Azji.

Droga do zwycięstwa. Scharakteryzuj konferencje Wielkiej Trójki ( 1941,1943,1945) Podaj daty zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz ich konsekwencje.

Czy istniały władze polskie podczas II wojny? Kim był gen. Sikorski? Kto ujawnił zbrodnię katyńską? - rozwiń temat.

Społeczeństwo polskie pod okupacją.Porównaj cele oraz metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce. Napisz dłuższą notatkę na temat Powstania Warszawskiego.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę wybrać się na wirtualny spacer do jednego z muzeum (światowe lub polskie; link w załączeniu).

Następnie proszę opisać swoje wrażenia, dokładniej analizując jeden z obejrzanych obiektów.

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Zadanie (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal

1/ przeczytaj informacje na temat sztuki barokowej

2/ wyjaśnij pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja

3/ opisz wybrany obiekt barokowy istniejący w naszym regionie ( np.: Bazylika w Krzeszowie, Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce, Opactwo Cystersów w Lubiążu) lub wybrany obraz malarzy europejskich epoki baroku

Zad. 2 i 3 przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Napisz wypowiedz w zeszycie na temat ulubionej pory roku. My favourite season is...  Uzasadnij swój wybór.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

EDB

Zad.1 Opracować pisemnie w formie referatu temat  : Zagrożenia terroryzmem. Cyberprzemoc.

Zad.2 Opracować pisemnie w formie referatu temat: Poszkodowany nieprzytomny. Zadławienia.

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

Informatyka

Zad 1. Opracować pisemnie w formie referatu temat : Szyfrowanie

Zagadnienia do tematu:

-szyfr Cezara,

-szyfr wieloalfabetowy

Prace proszę przesyłać na adres : pawilojc@op.pl

chemia

24.03.2020 – 31.03.2020

Temat Fermentacja i inne przemiany żywności.

1.zapoznaj się z materiałem z podręcznika 151-157

2. Zapoznaj się z materiałem pod linkiem. 

 3. Ćwicz na platformie e-podręczniki pod linkiem

https://epodreczniki.pl/a/fermentacje-w-procesach-przygotowywania-zywnosci/Dk5oMTAbT

01.04.2020 – 8.04.2020

Temat: Fermentacja i inne przemiany żywności

Polecenie 1: Proszę zapisać temat w zeszycie

Polecenie 2: Proszę przepisać do zeszytu notatkę

1) Fermentacja jest to sposób przetwarzania żywności. Wyróżnia się fermentację beztlenową (przy bardzo ograniczonym dostępie tlenu) i tlenową.

2) Rodzaje fermentacji:

a) Fermentacja alkoholowa – polega na przemianie glukozy w etanol w warunkach beztlenowych pod wpływem enzymów:

C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2

glukoza etanol tlenek węgla(IV)

Przykłady: pieczenie chleba, produkcja wina, piwa

b) Fermentacja octowa – polega na utlenieniu alkoholu do kwasu octowego w warunkach tlenowych pod wpływem enzymów:

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

etanol tlen kwas octowy woda

Przykłady: produkcja octu

c) Fermentacja mlekowa – przemiana sacharydów (cukrów) w kwas mlekowy w warunkach beztlenowych pod wpływem bakterii. Zachodzi w dwóch etapach.

Przykłady: kwaśnienie mleka, produkcja jogurtów, serów, chleba na zakwasie, kiszenie kapusty i ogórków

d) Fermentacja masłowa – proces zachodzący w warunkach beztlenowych, w którym powstaje kwas masłowy.

3) Przyczyny psucia się żywności:

a) Jełczenie – utlenianie kwasów tłuszczowych lub ich uwalnianie pod wpływem enzymów, podwyższonej temperatury, światła, np. jełczenie masła.

b) Gnicie – rozkład białek pod wpływem bakterii w warunkach beztlenowych.

4) Sposoby konserwacji żywności: wędzenie, mrożenie, kiszenie, gotowanie, marynowanie, pasteryzacja, suszenie, solenie i dodawanie cukru, peklowanie, liofilizacja (usunięcie wody).

Zajęcia zdalne: 21.04-28.04.2020

Temat: Wpływ składników żywności na organizm.

I.Funkcje składników odżywczychbudulcoweenergetyczneregulujące

II.Składniki odżywcze

1.Białka –wykrywanie białka w twarogu

2.Tłuszcze –wykrywanie tłuszczu w pestkach dyni

3.Sacharydy –wykrywanie obecności skrobi

4.Woda

5.Witaminy

a)rozpuszczalne w wodzie

b)nierozpuszczalne w wodzie

6.Sole mineralne

a makroelementy

b mikroelementy

Zajęcia zdalne: 28.04.2020 – 4.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Żywność”

Polecenie 1: Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać podsumowanie z podręcznika str. 136 (w starych książkach). Wiem, że niektórzy mają nowy podręcznik, więc muszą odnaleźć temat w spisie treści na początku podręcznika.

Polecenie 2: Proszę rozwiązać w zeszytach test podsumowujący dział „Sprawdź, czy potrafisz…” na str. 137-138 (w starych książkach). Nie musicie wysyłać mi rozwiązań, możecie sprawdzić odpowiedzi do zadań na końcu podręcznika.

Zajęcia zdalne: 5.05.2020 – 12.05.2020

Temat: Rodzaje substancji leczniczych

Polecenie 1: Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać temat z podręcznika str. 141-144 (w starych książkach). Wiem, że niektórzy mają nowy podręcznik, więc muszą odnaleźć temat w spisie treści na początku podręcznika.

Polecenie 2: Proszę przepisać do zeszytu notatkę (można wydrukować i wkleić). Postaraj się ją zapamiętać.

NOTATKA:

 1. Wyjaśnienie pojęć:

Substancja lecznicza – pierwiastki lub związki chemiczne, które modyfikują czynności organizmu, tak aby wyleczyć chorobę lub jej zapobiec. Niszczą także mikroorganizmy, np. wirusy, bakterie.

Lek – mieszanina substancji leczniczej i innych substancji, np. barwiących, nadających smak.

Placebo – substancja obojętna, nie mająca działania na organizm.

 1. Podział substancji leczniczych ze względu na efekt działania:

 1. usuwające objawy choroby, np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nasenne, neutralizujące nadmiar kwasów w żołądku,

 2. usuwające przyczyny choroby, np. przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, wiążące substancje toksyczne,

 1. Działanie składników popularnych leków na organizm ludzki:

 1. Leki neutralizujące nadmiar kwasów w żołądku (to związki Ca, Al, Mg, Na i soda oczyszczona NaHCO3)

- składnikiem soku żołądkowego jest kwas solny HCl, którego nadmierne wydzielanie powoduje uczucie kwaśnego smaku w ustach i zgagę,

- leki te usuwają tylko objawy, a nie likwidują przyczyny, bo neutralizują kwas solny w reakcji zobojętniania (np. NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O).

 1. Węgiel leczniczy (węgiel aktywny)

- ma silne właściwości adsorpcyjne, więc stosowany jest przy zatruciach i dolegliwościach żołądkowych, bo pochłania substancje szkodliwe – ZALETA

- jest silnie rozdrobniony, więc ma dużą powierzchnię adsorpcyjną – ZALETA

- nie wchłania się z przewodu pokarmowego, więc uważany jest za substancję nieszkodliwą – ZALETA

- adsorbuje także substancje niezbędne dla organizmu – WADA.

 1. Kwas acetylosalicylowy (w aspirynie, polopirynie)

- działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo – ZALETA

- działa przeciwzakrzepowo (ogranicza krzepnięcie krwi) i dzięki temu zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu – ZALETA

- nadużywanie grozi krwotokiem (np. w czasie obfitych miesiączek) – WADA

- nadużywanie jest szkodliwe dla organizmu – WADA.

Na ulotkach leków (polopiryny lub aspiryny, węgla leczniczego oraz środka neutralizującego nadmiar kwasów żołądkowych) odszukaj Wskazania, Przeciwwskazania oraz Możliwe działania uboczne leków i zapisz je w tabeli.

Nazwa środka

Wskazania

Przeciwwskazania

Możliwe działania uboczne leków

polopiryna lub aspiryna

 

 

 

węgiel leczniczy

 

 

 

środek neutralizujący nadmiar kwasów żołądkowych

 

 

 Uzupełnioną tabelę prześlij na adres: przystanek@poczta.onet.pl

Zajęcia zdalne: 12.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Leki”

Proszę rozwiązać w zeszytach (wraz z obliczeniami) test podsumowujący dział „Sprawdź, czy potrafisz…” na str. 160

Proszę nie wysyłać rozwiązania tylko sprawdzić z rozwiązaniem znajdującym się w końcowej części podręcznika.

Zajęcia zdalne: 19.05.2020

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna

Polecenie 1: Proszę zapisać temat w zeszycie i przeczytać temat z podręcznika

Polecenie 2: Proszę samodzielnie napisać w zeszycie notatkę

27.05.2020

Konsultacje w szkole

Zajęcia zdalne: 2.06.2020

Temat: Włókna naturalne i syntetyczne

Proszę przeczytać tekst z podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DSe7zzw5b

Zadanie domowe:

  1. Proszę na „metkach” odzieży, którą nosicie znaleźć 5 piktogramów i opisać, co oznaczają poszczególne symbole.

  2. Z jakiego rodzaju włókien (2 przykłady) lubicie kupować odzież. Proszę uzasadnić dlaczego biorąc pod uwagę wady i zalety włókien.

Zadanie proszę przesłać na adres przystanek@poczta.onet.pl

Zajęcia zdalne: 16.06.2020

Temat: Opakowania

Uzupełnij tabelę dotyczącą opakowań

Rodzaj użytego materiału

Przykłady opakowań

Wady

Zalety

Zastosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wypełnioną tabelę prześlij na adres:

przystanek@poczta.onet.pl

chemia ,ciekawe linki

11. Wybrane składniki żywności

Po co mi woda?

https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk

Jak czytać etykiety produktów?

https://www.youtube.com/watch?v=e0AesbfrXqc

Smaczny Temat. Dodatki do żywności.

https://www.youtube.com/watch?v=W2XxuuhBzec

12. Przyczyny psucia się żywności i sposoby zapobiegania temu. Procesy fermentacyjne

Psucie się żywności:

https://www.youtube.com/watch?v=bq0_jiYfs_A

Przechowywanie żywności:

https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U

Sposoby utrwalania żywności:

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI

Fermentacja alkoholowa:

https://www.youtube.com/watch?v=h09Gi_KzCn8

Prosty przepis na chleb:

https://www.youtube.com/watch?v=qXwZERdNjzs

Przepis na chleb na zakwasie:

https://www.youtube.com/watch?v=IdATjqMPPjQ

13. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb

Gleby wiadomości ogólne:

https://www.youtube.com/watch?v=Br8DiSHu08c

Odczyn gleb; badanie pH gleb, jak zmieniać pH gleb:

https://www.youtube.com/watch?v=YY54Vjfnfc8

Badanie odczynu gleby:

https://www.youtube.com/watch?v=SlRY-H5Rj9c

Właściwości sorpcyjne gleb – doświadczenie:

https://www.youtube.com/watch?v=IJwyxJB7_w8

 

14. Podstawowe substancje odżywcze w glebach. Nawożenie gleb

Składniki mineralne w glebach – doświadczenie

https://www.youtube.com/watch?v=iRCVhOidI1s

Obieg pierwiastków w przyrodzie:

https://www.youtube.com/watch?v=CX8Jawd2gwA

Nawozy:

https://www.youtube.com/watch?v=uwxebBWnkBM

15. Degradacja i ochrona gleb

Planeta Ziemia. Jak niszczymy środowisko? (piękny film dokumentalny)

https://www.youtube.com/watch?v=ZtA8NKRfJOQ

Eutrofizacja gleb (film edukacyjny animacja)

https://www.youtube.com/watch?v=4T6tuNUnMgA

16. Konwencjonalne źródła energii

Ciekawy wykład o węglowodorach:

https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus

Węgle kopalne - jak powstaje prąd elektryczny?

https://www.youtube.com/watch?v=nM5uB773KlM

Jak wydobywana jest ropa naftowa i gaz w Polsce?

https://www.youtube.com/watch?v=jTm7CsamLto

17. Procesy przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego

Sucha destylacja węgla kamiennego:

https://www.youtube.com/watch?v=WQNs51guTWg

Destylacja ropy naftowej:

https://www.youtube.com/watch?v=hQhUC9bH7C8

18. Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny

Liczba oktanowa:

https://www.youtube.com/watch?v=N5bZdQa4iz0

Kraking:

https://www.youtube.com/watch?v=nVixlpwoRcU

19. Alternatywne źródła energii:

Alternatywne źródła energii:

https://www.youtube.com/watch?v=LfKzSrLOUlw

Jak działają elektrownie wodne:

https://www.youtube.com/watch?v=HQQoy2ktARw

Tajemnice wiatraków:

https://www.youtube.com/watch?v=EmQ0V83rzmA

 

biologia

Temat: DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ I ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM

Proszę przygotować pracę pisemną w zeszycie na temat DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ I ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM.


Temat: CZYM JEST RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA

Proszę przeczytać temat CZYM JEST RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA? a następnie odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania:

 1. Co to jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność)?

 2. Rodzaje różnorodności biologicznej (są 3)

 3. Czy bioróżnorodność zmienia się w czasie?

 4. Jaką wartość ma różnorodność biologiczna?

Zdjęcie zeszytu ze sporządzoną notatką do oceny proszę przesłać na adres

przystanek@poczta.onet.pl

Temat : ZAGROŻENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Proszę przeczytać z podręcznika temat ZAGROŻENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, sporządzić notatkę w zeszycie (samodzielnie lub skorzystać z gotowej), a następnie wykonać zadanie domowe.

Notatka:

 1. Obserwowany obecnie spadek różnorodności biologicznej charakteryzuje się bardzo szybkim i stale rosnącym tempem. Główną jego przyczyną jest działalność człowieka.

 2. Główne przyczyny wymierania gatunków:

 1. niszczenie siedlisk i ekosystemów spowodowane rozwojem rolnictwa, przemysłu, urbanizacją, chemizacją środowiska, fragmentacją ekosystemów (wycinka lasów, budowa dróg),

 2. wprowadzenie obcych gatunków na tereny dotąd przez nie niezasiedlone – na nowych terenach nie mają one zwykle naturalnych wrogów, co sprzyja, że zaczynają one wypierać rodzime gatunki (gatunki inwazyjne, np. biedronka azjatycka),

 3. konkurencja człowieka z innymi gatunkami np. o zasoby środowiska, o rośliny (np. niszczenie gatunków roślin będących chwastami w uprawie roślin).

Temat MOTYWY I KONCEPCJE OCHRONY PRZYRODY

Przeczytaj temat: MOTYWY I KONCEPCJE OCHRONY PRZYRODY z podręcznika.

 • Przepisz notatkę do zeszytu.

Notatka do zeszytu:

 1. Ochrona przyrody zajmuje się zachowaniem, właściwym wykorzystaniem oraz odnawianiem zasobów przyrody i jej składników.

 2. Przyroda jest chroniona z różnych powodów:

 1. egzystencjalnych

 2. etycznych

 3. estetycznych

 4. innych, m.in.: strategicznych, patriotycznych, naukowych, społeczno-etnicznych.

 1. Współczesne koncepcje ochrony przyrody łączą zarówno ograniczenia zarówno szkodliwego wpływu człowieka na procesy przyrodnicze ze świadomą ingerencją w ekosystemy w celu ochrony różnorodności biologicznej.

 • Naucz się materiału z tej lekcji.

Temat: MOTYWY I KONCEPCJE OCHRONY PRZYRODY – CIĄG DALSZY.

W nawiązaniu do poprzedniego tematu zajęć, po przeczytaniu materiału z podręcznika wyjaśnij, co oznaczają motywy egzystencjalne, ekonomiczne, estetyczne i etyczne ochrony przyrody.

Nie cytuj podręcznika, postaraj się krótko wyjaśnić to własnymi słowami.

Zdjęcie wykonanego zadania prześlij na adres przystanek@poczta.onet.pl


Temat: SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY.

 • Zapoznaj się z tematem Sposoby ochrony przyrody w podręczniku.

 • Zwróć szczególną uwagę na:

- rodzaje ochrony przyrody ze względu na zakres,

- rodzaje ochrony przyrody ze względu na stopień interwencji człowieka

- rodzaje ochrony przyrody ze względu na możliwości gospodarczego wykorzystania

- rodzaje ochrony przyrody ze względu na miejsce ochrony .

 • Materiał z tej lekcji będzie Ci potrzebny do kolejnych zajęć.

Temat: SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY- ciąg dalszy

W nawiązaniu do poprzedniej lekcji wykonaj i przyślij na podany adres zadanie domowe.

Zadanie domowe:

Podaj przykłady i lokalizację 3 elementów ochrony przyrody w naszej gminie.

Zadanie wyślij na adres


Temat: SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY- ciąg dalszy

 • Pod ostatnią lekcją (temat: Sposoby ochrony przyrody) zapisz notatkę

Notatka:

 1. Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyróżnia się:

 1. ochronę indywidualną, która obejmuje pojedyncze osobniki, obiekty przyrody nieożywionej i małe fragmenty ekosystemów, cenne dla zachowania różnorodności biologicznej,

 2. ochronę gatunkową, której podlegają wszystkie osobniki danego gatunku,

 3. ochronę obszarową, która ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych (sukcesji ekologicznej, ewolucji biologicznej).

 1. Ze względu na stopień ingerencji człowieka w ekosystem wyróżnia się ochronę:

 1. czynną (aktywną), która polega na stosowaniu zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków w ekosystemie lub całego ekosystemu,

 2. bierną (konserwatorską), która ma na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie.

 1. Ze względu na możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody wyróżniamy:

 1. ochronę ścisłą, gdy niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja człowieka w ekosystem, chroni się tez zachodzące w nich procesy przyrodnicze i występujące gatunki oraz ich siedliska.

 2. ochronę częściową, gdy dopuszcza się niektóre formy ingerencji człowieka w przyrodę (np. turystykę, gospodarkę leśną).

 1. Ze względu na miejsce ochrony wyróżnia się:

 1. ochronę in situ ( w miejscu), gdy działania prowadzone są w naturalnym miejscu występowania objętych ochroną gatunków i elementów przyrody nieożywionej,

 2. ochronę ex situ (poza miejscem), gdy ochronę podejmuje się poza miejscem naturalnego występowania osobników.

 1. Restytucja to odbudowa populacji pojedynczego gatunku, np. w specjalnych hodowlach.

Reintrodukcja to wprowadzenie gatunku na obszar, na którym wcześniej wyginął. Osobniki reintrodukowane pochodzą z innego terenu lub z hodowli.


Temat: ZAGROŻENIA ZDROWIA W CZASIE IZOLACJI DOMOWEJ.

Nauka zdalna trwa już prawie drugi miesiąc. Izolacja domowa, ograniczenia w kontaktach z innymi, obostrzenia w sklepach, urzędach…. Część obostrzeń zostało złagodzonych.

Poświęć proszę 10 minut i zastanów się, jakiego rodzaju zagrożenia są dla Ciebie najbardziej niebezpieczne. Czy są one związane z koniecznością przebywania w domu, izolacją od innych, brakiem kontaktu z bliskimi, czy kolegami? Czy może są one związane z kontaktem z innymi ludźmi, szczególnie z przebywaniem w dużych skupiskach?

Dodatkowo proszę przeczytać artykuł

https://diag.pl/pacjent/jak-dbac-o-zdrowie-w-dobie-koronawirusa/


Temat: OCHRONA PRZYRODY W POLSCE.

 • Przeczytaj temat Ochrona przyrody w Polsce z podręcznika

 • Czytając tekst zwróć uwagę na formy ochrony obszarowej, ochronę gatunkową, formy ochrony indywidualnej.

Temat: OCHRONA PRZYRODY W POLSCE - cd

 • Do poprzedniego tematu lekcji zapisz notatkę

Notatka:

1. Przyroda w Polsce jest chroniona na wszystkich poziomach różnorodności. Zakres ochrony przyrody reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku.

2. Formy ochrony obszarowej to:

- parki narodowe

- rezerwaty przyrody

- parki krajobrazowe

- obszary chronionego krajobrazu.

3. Ochrona gatunkowa obejmuje rośliny, zwierzęta i grzyby. Ochrona ta polega na zakazie zrywania, niszczenia, zabijania, płoszenia oraz wywożenia organizmów nią objętych za granicę.

Może być ona ścisła lub częściowa, bierna lub czynna.

4. Formy ochrony indywidualnej to:

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne

- użytki ekologiczne

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Klasa II C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/miejsca-zerowe-funkcji-kwadratowej-postac-iloczynowa-funkcji-kwadratowej/DlDm9kI9H

Proszę rozwiązać zadanie 12.4 ze strony 165 z podręcznika. Rozwiązanie proszę wysłać na adres: dorotapierzchala@interia.pl

 

historia

Temat: Transformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP.

Na podstawie tekstu z epodręcznika ( epodręczniki.pl ) sporządź bilans Okrągłego Stołu. Wskaż różnice między godłem PRL a obecnym.

Napisz kilka zdań na temat: Dlaczego rok 1989 był przełomowy dla społeczeństwa polskiego?

Polska po roku 1989 : Rząd T. Mazowieckiego. Reformy L. Balcerowicza.Ustąpienie W. Jaruzelskiego.Wybór L. Wałęsy na prezydenta.Pierwsze demokratyczne wybory na prezydenta. 

Przeczytaj tekst z podręcznika dotyczący tego tematu i przepisz do zeszytu w/w punkty.

Polska droga do wolności.

Powtórz wiadomości dotyczące strajków w roku 1980 i podpisania porozumień sierpniowych.

Polska po roku 1989. zad. Na czym polegały reformy L. Balcerowicza? (podręcznik - www.nowaera.pl/naukazdalna )

Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku. Jak wyglądał świat po rozpadzie ZSRR? Czym zakończyła się wojna w Jugosławii? Co się wydarzyło 11 września 2001 roku?
Przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz pisemnie.

Opisz zamachy w Madrycie (2004), Biesłanie (2004) i Londynie( 2005)

Jakie są wyzwania współczesnego świata? Czy są to zagrożenia ekologiczne, problemy społeczne, gospodarcze, globalizacja czy może jeszcze inne.
Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

j. polski

Proszę obejrzeć film pt: O chłopcu, który ujarzmił wiatr ( cda, netflix). Proszę sformułować pisemną wypowiedź na temat: Co ważniejsze w życiu: marzenia czy rozsądek? Można odwołać się do obejrzanego filmu, innych tekstów kultury lub własnych doświadczeń.

Tekst (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Odszukaj stronę: https://epodreczniki.pl/a/nowoczesnosc-jako-zrodlo-cierpien/DHUTFD85Y

1/ przeczytaj fragment powieści Ferdydurke W. Gombrowicza, zaczynający się od słów: „We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej…”

2/ Na podstawie fragmentu powieści oraz własnych doświadczeń i obserwacji wyjaśnij, czy w kontaktach z ludźmi można być zawsze autentycznym i prawdziwie wolnym. Napisz tekst na ten temat długości około 100 słów.

pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę powtórzyć czasowniki nieregularne, a potem ułożyc  10 zdań z czasownikami w Past Simple.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

podstawy przedsiębiorczości

Proszę opracować biznesplan własnej firmy usługowej.

kontakt : wiesia.kocemba@wp.pl

 

Klasa III C

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/Do5PUpIu1

https://epodreczniki.pl/a/bryly-w-3d/DtWXRvJgA

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5

Proszę rozwiązać  zadania 6.17, 6.18, 6.19 ze strony 246. Rozwiązane zadania proszę wysłać na adres: dorotapierzchala@ interia.pl

 

j.polski

Proszę obejrzeć film pt: O chłopcu, który ujarzmił wiatr ( cda, netflix). Proszę sformułować pisemną wypowiedź na temat: Co ważniejsze w życiu: marzenia czy rozsądek? Można odwołać się do obejrzanego filmu, innych tekstów kultury lub własnych doświadczeń.

Tekst (ok. 100 słów) proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

1/Przeczytaj wiersz: Max Ehrmann Dezyderata

2/Wymień polecenia, jakie podmiot liryczny adresuje do odbiorcy. Które z nich są dla Ciebie

szczególnie ważne? Uzasadnij wybór. Napisz tekst długości około 100 słów.

pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Proszę opisać po angielsku  obecną sytuację w Polsce. Praca na jedną stronę w zeszycie.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

Proszę przeczytać tekst What's in your food? wypisać i przetłumaczyć nowe słowa, Wykonaj zadanie 3 i 5. Proszę o wysłanie podpisanych w temacie prac do 15 maja  kruk.magdalena@gmail.com. Poniższe zdjęcie można też pobrać na dole tej strony.j. angielski 3c

 

WOS

Temat: System edukacji w Polsce.

Na podstawie różnych źródeł informacji wymień zadania MEN, samorządów i szkoły.

Temat: Polskie szkoły wyższe. Przeczytaj temat z podręcznika i napisz krótką notatkę.

Kształcenie za granicą.

Na podstawie wybranych przez siebie źródeł przedstaw zasady podejmowania studiów wyższych i warunki kształcenia się za granicą.

Podróżowanie po Europie. Czy podróżowanie po Europie jest bezpieczne? Jak się do niego przygotować, o czym pamiętać? ( podręcznik -www.nowaera.pl/naukazdalna )

Podróżowanie po Świecie.Czy terroryzm zagraża podróżom?

Praca w Polsce. Starając się o pracę z reguły przekazuje się potencjalnemu pracodawcy CV oraz tzw. list motywacyjny. Co się w nich podaje?

Praca za granicą. Co to jest Europass?

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

Klasa II LO  dla dorosłych

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-rownan/DTwdUrxkE

Proszę zapoznać się z materiałem, a następnie napisać do mnie na adres: dorotapierzchala@interia.pl   Wyślę załączniki z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

 

j.polski

Proszę obejrzeć film „ Potop” w reżyserii J. Hoffmana i porównać postać Andrzeja Kmicica z Jackiem Soplicą ( „ Pan Tadeusz” A. Mickiewicza).

Prace proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

Rozwiń sąd B. Prusa o bohaterach „Lalki” : „ Rzecki jest idealista politycznym, Ochocki- naukowym, a Wokulski bardzo złożonym jako człowiek epoki przejściowej”. Napisz tekst długości około 200 słów.

Pracę przyślij na adres: wisniewskaewa.zs.@wp.pl

 

j. angielski

Opisz sytuację w Polsce. Co możemy robić a czego nie powinniśmy lub nie wolno. Zastosuj poznane wcześniej czasowniki modalne: have to, mustn't, should.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

Proszę opisać ilustrację i odpowiedzieć na pytania pod obrazkiem. Poniższe zdjęcie można też pobrać na dole tej strony.

j.angielski - zadanie

W parach odpowiedzcie na pytania:

1. Why do you think the children are learning to play instruments?

2. Do you think everybody should have music lessons at school? Why? Why not?

3. Describe a school concert you or one of your friends attended or took part in.

geografia

Zmiany na mapie politycznej Świata. Przemiany polityczne i gospodarcze świata.

Na podstawie map i tekstu z epodręcznika.pl wymień państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, ZSRR oraz zmiany na obszarach pozaeuropejskich. Naucz się wskazywać te państwa i ich stolice na mapie.

Mierniki poziomu rozwoju krajów. Zad. Co składa się na wskaźnik HDI?

Gleby. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i opisz proces powstawania oraz typy genetyczne gleb. Wyjaśnij różnice między żyznością a urodzajnością gleb.

Świat roślin i zwierząt. Zapoznaj się ze strefami roślinnymi i krainami zoogeograficznymi na Ziemi. Pisemnie wyjaśnij zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych i świata zwierząt na Ziemi. 

Strefy krajobrazowe na Ziemi.Wymień strefy krajobrazowe na Ziemi oraz porównaj cechy środowiska przyrodniczego i formy gospodarowania w poszczególnych strefach krajobrazowych na Ziemi.
Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi. Wykaż na przykładach zależności między atmosferą ( lub hydrosferą, lub biosferą- do wyboru ) a innymi sferami Ziemi.
Zapoznaj się z działem ludność i urbanizacja. Na podstawie dostępnych źródeł napisz jakie jest zróżnicowanie ludności.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań  na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

historia i społeczeństwo

Globalizacja - szanse i zagrożenia.

Na podstawie różnych źródeł informacji napisz czym jest globalizacja, jakie są jej przejawy i skutki. Wymień przykłady zagrożeń dla ludzkości, które niesie ze sobą współcześnie proces globalizacji.

Na podstawie różnych źródeł informacji odpowiedz pisemnie na wybrane przez siebie zagadnienie.

Od protekcjonizmu do wolnego handlu. Znaczenie handlu zagranicznego. Porównanie zasad protekcjonizmu i liberalizmu gospodarczego.

Kres imperiów kolonialnych. 1. Osłabienie pozycji Europy. 2. Indyjska droga do niepodległości. 3. Dekolonizacja Indochin. 4 Niepodległość Afryki. Na podstawie wybranych przez siebie źródeł opisz jedno wybrane zagadnienie.

Europa a Stany Zjednoczone. Zad. Scharakteryzuj kontakty i stosunki USA i Europy w XX wieku z uwzględnieniem polityki,gospodarki i kultury.( podręcznik Historia i społeczeństwo,wątek Europa i Świat, Nowa Era - jest w internecie)

Europa- niepewna przyszłość. Scharakteryzuj i oceń miejsce Europy na współczesnej scenie politycznej i gospodarczej świata.( podręcznik jest w internecie-Nowa Era, Historia i społeczeństwo-wątek Europa i Świat)

Od protekcjonizmu do wolnego handlu. Porównaj zasady protekcjonizmu i liberalizmu gospodarczego. Na czym polega liberalizacja handlu światowego i jakie są jej skutki?Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

Klasa III LO  dla dorosłych

matematyka

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/Do5PUpIu1

https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---walec/DqkvJZvAU

https://epodreczniki.pl/a/bryly-obrotowe---stozek/DXcgWZBmq

https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty-i-jego-wlasnosci-zwiazki-miarowe-w-graniastoslupach/D15i7qx9V

https://epodreczniki.pl/a/bryly-w-3d/DtWXRvJgA

Proszę zapoznać się z materiałem, a następnie napisać do mnie na adres: dorotapierzchala@interia.pl   Wyślę załączniki z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

 

j.polski

Proszę przeczytać wiersz Z. Herberta „Przesłanie”. Proszę dokonać interpretacji tekstu i zredagować Dekalog wartości, o których mowa w utworze.

Prace proszę przesłać na adres: wisniewskaewa.zs@wp.pl

 

j. angielski

Opisz  dowolny zawód jako zagadkę. Praca do wykonania w zeszycie.

kontakt:  kruk.magdalena@gmail.com.

 

geografia:

Cechy środowiska przyrodniczego wybranego regionu Polski.

Na podstawie różnych źródeł informacji scharakteryzuj wybrany przez siebie region Polski -jego środowisko przyrodnicze oraz potencjał gospodarczy.

Regiony fizyczno – geograficzne Polski. Przedstaw kryteria podziału Polski na regiony. Oceń walory krain geograficznych Polski.

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski i jego ochrona. Przeczytaj treści z podręcznika, następnie wymień i scharakteryzuj formy ochrony przyrody w Polsce.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

 

WOS

Światowy system bezpieczeństwa i współpracy. Przedstaw rolę ONZ, NATO, RE, OBWE, we współczesnym świecie.

Proszę o przesyłanie informacji zwrotnych i wykonanych zadań na adres: a.dudekzs@wp.pl

Data dodania: 2020-04-07 17:15:01
Data edycji: 2020-06-14 12:44:21
Ilość wyświetleń: 1994

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button