Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że dnia 18 maja 2020 r. radni Rady Miejskiej
w Świebodzicach podjęli n/w uchwały w sprawie:

 1. przejęcia od Powiatu Świdnickiego prowadzenia Branżowej Szkoły I stopnia,

 2. utworzenia i prowadzenia Branżowej II stopnia w Świebodzicach,

 3. utworzenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum,

 4. utworzeniu Zespołu Szkół w Świebodzicach .

 

Podjęcie uchwały umożliwiło Burmistrzowi Miasta podjęcie dalszych działań związanych
z utworzeniem i funkcjonowaniem szkół od 1 września 2020 r., uczniom natomiast na kontynuację kształcenia na terenie Gminy Świebodzice bez dojeżdżania do innych miejscowości.

Ponadto informuję, że  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Jeżeli Państwa dziecko zdecydowało się na wybór naszej szkoły, wyjaśniamy jak w obecnej sytuacji będzie przeprowadzony nabór.

Zespół Szkół w Świebodzicach w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. prowadzi postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Branżowej Szkoły I stopnia.

Bardzo proszę zapoznać się z „ Regulaminem rekrutacji”.

Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia mogą rejestrować się elektronicznie
w Zespole Szkół w Świebodzicach w oparciu o platformę naboru elektronicznego „Nabór optimum” znajdującą się pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

lub wydrukować wzór wniosku (plik do pobrania) lub pobrać druk w Urzędzie Miejskim
ul. Żeromskiego 27 (biuro podawcze) i złożyć wypełniony wniosek w kopercie opatrzonej napisem „REKRUTACJA „ w Urzędzie Miejskim ul Żeromskiego 27(urna parter) lub przesłać skan na maila zsrekrutacjaswiebodzice@gmail.com.

Kandydaci do klas pierwszych Technikum wydrukują wniosek (plik do pobrania) lub pobiorą druk w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 27 (biuro podawcze) i składają w kopercie opatrzonej napisem „REKRUTACJA „ w Urzędzie Miejskim ul Żeromskiego 27(urna parter).

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określą w najbliższym czasie właściwi kuratorzy oświaty.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 531 213 896

lub 74 666 95 11.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.

 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się
za pomocą stron internetowych szkół.

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7.

do 12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)
*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

1 Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

 

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji kandydatów

 

do Zespołu Szkół w Świebodzicach na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie:

 

   • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737);

 • ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245);

 • ustawy z dnia 7 września 1919r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn.zm.);

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów Dz.U. poz. 1651);

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
  z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

 

Ustala się tryb przyjmowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych
w
Zespole Szkół w Świebodzicach:

 

§ 1. Kandydat do Zespołu Szkół w Świebodzicach składa następujące dokumenty:

 

 • wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów,

 

 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej I stopnia ( w zależności do której szkoły składa dokumenty),

 

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

 

 • kopię aktu urodzenia,

 

 • karta zdrowia,

 

 • zaświadczenie lekarskie Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu,

 • kandydaci do branżowej szkoły I stopnia realizujący praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców składają w szkole 1 egzemplarz umowy zawartej z pracodawcą o naukę zawodu

( szkoła pomaga w znalezieniu praktyki i podpisaniu umowy z pracodawcą).

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 3. Ustala się następujące kierunki kształcenia oraz kryteria rekrutacji:

 

Technik informatyk, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk  i technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostają przyjęci kandydaci według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

 

Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski

max. 18 pkt

Informatyka

max .18 pkt

Matematyka

max. 18 pkt

język angielski / język niemiecki

max. 18 pkt

 

Na dole strony znajdują się dokumenty do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach

prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

do Branżowej Szkoły I Stopnia

Klasa wielozawodowa:

Sprzedawca, kucharz, piekarz , cukiernik, stolarz, fryzjer, blacharz samochodowy, , mechanik pojazdów samochodowych, ,operator obrabiarek skrawających, ślusarz i inne zawody w których uczeń znajdzie praktykę jako młodociany pracownik.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia pracują samodzielnie w systemie elektronicznym vEdukacja pod adresem https://dolnoslaskie.edu.com.pl.

Zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach oraz generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Świebodzicach ul. Piłsudskiego 31 lub (skan wniosku) e-mailem zs_szkol@poczta.onet.pl

Terminy składania dokumentów:

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

0

Udostępnienie systemu dla kandydatów

02.06.2020 r.

31.08.2020 r.

1

Rejestracja kandydatów w systemie

 

 

15.06.2020 r.

 

 

10.07.2020 r.

2

Wybór preferencji przez kandydatów

3

Składanie wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru

 

 

4

Wprowadzanie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych i innych osiągnięciach wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnianych w naborze.

 

5

 

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

 

26.06.2020 r.

 

 

6

Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty

 

 

31.07.2020 r.

 

 

04.08.2020 r.

 

 

7

Ewentualna miana preferencji.

Należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyć go wraz załącznikami do szkoły pierwszego wyboru.

8

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12.08.2020 r.

 

 

9

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 18.08.2020 r. z podanie przyczyny

 

 

 

13.08.2020 r.

 

 

 

18.08.2020 r.

10

Publikacja list uczniów przyjętych i wolnych miejsc.

19.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-03-14 13:06:06
Data edycji: 2020-06-29 13:54:27
Ilość wyświetleń: 2912

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button